MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Cefnogaeth & Gofal

Yma cewch wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael yn lleol.

Cliciwch ar yr enw am fwy o wybodaeth

 

Kevin ThomasYmgynghorydd Datblygiad Gofal Rhanbarthol (RCDA), Gogledd Cymru, Canolbarth Powys & Ynys Manaw.

Rwyf wedi gweithio i Gymdeithas Clefyd Motor Niwron ers 2006. Rwyf yn Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig a chofrestredig (DipSW), gyda MSc mewn Arweinyddiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Yn ogystal mae gennyf BA (Hons) mewn Polisi Cymdeithasol & Lles Cymdeithasol, ynghyd a diploma uwchraddedig mewn Rheoli Newid. Cyn ymuno â'r Gymdeithas CMN roeddwn yn gweithio yn y sector statudol fel Gweithiwr Cymdeithasol, Arweinydd Tîm Gwaith Cymdeithasol, a Rheolwr Gwasanaethau Gweithredol yn gweithio yn Amddiffyn Plant, Anableddau Dysgu ac Anableddau Corfforol & Synhwyraidd.

Fel Ymgynghorydd Datblygiad Gofal Rhanbarthol fy mhrif gyfrifioldebau yw dylanwadu Datblygiad Gwasanaethau; cefnogi ein Hymwelwyr Cymdeithas; hwyluso a throsglwyddo addysg a hyfforddiant; a chefnogi pobl a affeithir yn uniongyrchol gydag anghenion cymhleth CMN.

Rwyf yn falch o fod yn ymglymedig yn y datblygiad o wella gwasanaethau mewn sawl maes ar draws y blynyddoedd. Un darn o waith pwysig oedd gwneud achos busnes ar gyfer cael dau Gydlynydd Gofal CMN i Ogledd Cymru wedi ei ariannu gan Gymdeithas CMN a'u cyflogi gan y Bwrdd Iechyd. Mae'r ddwy swydd yma yn cael eu hariannu am gyfnod penodedig gan Gymdeithas CMN, gydag ymrwymiad gan y Bwrdd Iechyd i barhau i ariannu os gellir arddangos canlyniadau clir. Bydd sicrhau'r ariannu yma yn ffocws allweddol yn ystod y flwyddyn nesaf.

Rhan allweddol arall o'm gwaith yw cefnogi ein Hymwelwyr Cymdeithas sydd gyda rhan amhrisiadwy i'w chwarae yn cefnogi pobl sy'n cael eu haffeithio gyda CMN. Rydym wedi cynyddu'r nifer o Ymwelwyr Cymdeithas i chwech ar draws Gogledd Cymru. Fy swydd i yw cynnal yr unigolion yma a'u hysbysu o'r datblygiadau cyfredol i gefnogi pobl affeithir gan CMN.

Mae hyrwyddo a dosbarthu addysg a hyfforddiant i weithwyr proffesiynol yn sicrhau fod arfer da yng nghlefyd Motor Niwron yn cael ei hybu ar draws y gweithlu. Gall hyn amrywio o Ddiwrnod Astudiaeth i weithwyr proffesiynol yng Ngogledd Cymru, hyfforddiant ymwybyddiaeth ar gyfer asiantaethau gofal cartref, cartrefi gofal preswyl a gofal nyrsio, a gweithio gyda phartneriaid fel yr hosbisau i gynnal sesiynau hyfforddiant ar y cyd.

Er bod ffocws cryf ar ddatblygiad gwasanaethau, ar adegau bydd materion cymhleth sy'n gofyn i mi'n bersonol ymwneud gydag achosion er mwyn datrys problemau. Rhaid cael gwybodaeth dda o ddyletswyddau statudol, deddfwriaeth a pholisïau cyfredol. Rhaid hefyd cael sgiliau rhwydweithio gyda chydweithwyr proffesiynol yn y sector statudol ar lefelau amrywiol i ddylanwadu newid.

Jo CunnahCydlynydd Datblygu Gwirfoddolwr Cymru, Gogledd Iwerddon ac Ynys Manaw.

Rwyf wedi gweithio mewn Datblygu Gwirfoddolwr o fewn y sector Elusennau Iechyd ers 14 mlynedd yn dilyn newid gyrfa o Wasanaethau Ariannol yn 2003. Mae fy rôl yn golygu recriwtio a chefnogi Gwirfoddolwyr mewn nifer o swyddogaethau ac yn neilltuol Gwirfoddolwyr o fewn ein rhwydwaith o Ganghennau a Grwpiau.

Rwyf wedi bod gyda'r Gymdeithas am bron i dair blynedd ac yn ystod yr amser yma rwyf wedi bod mor ffodus i fod yn rhan o ddim gwerth chweil sydd wedi ein cynorthwyo i ddatblygu ein cyrhaeddiad ar draws Gogledd Cymru. Gyda'n gilydd rydym wedi cryfhau nifer y Gwirfoddolwyr o fewn cangen Clwyd a Grŵp Gogledd Orllewin Cymru, ac wedi codi nifer yr Ymwelwyr Cymdeithas o un i chwech. Golyga hyn ein bod nid yn unig wedi codi yn sylweddol lefel y gefnogaeth sydd ar gael i bobl sy'n dioddef o glefyd Motor Niwron a'u teuluoedd, ond ein bod yn gallu cynnig y gefnogaeth hon mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Un uchafbwynt i mi yw datblygiad Fforwm Gogledd Cymru. Mae'r Fforwm wedi galluogi staff a Gwirfoddolwyr i ddod at ei gilydd i drafod, ffurfio a datblygu ein gwaith ar draws Gogledd Cymru ac mewn dim ond blwyddyn mae hyn wedi tyfu i rywbeth arbennig iawn.

Gweithio gyda Gwirfoddolwyr yw fy angerdd ac rwyf yn ffodus dros ben i allu gweithio gyda thîm rhyfeddol o Wirfoddolwyr ar draws Gogledd Cymru. Heb eu gwaith caled, ymrwymiad a chefnogaeth, yn syml ni allwn wneud yr hyn yr ydym yn ei wneud felly gobeithiaf fod yr angerdd hwn yn amlwg pan fydd pobl yn fy nghyfarfod.

Ar nodyn personol, rwyf yn byw yng Ngogledd Cymru gyda fy nheulu. Mwynhaf goginio, unrhyw beth i wneud gyda sioeau cerdd ac ar ôl nifer o flynyddoedd bellach rwyf yn parhau i geisio dysgu sut i chwarae piano!

Cydlynydd Gofal CMN Gogledd Orllewin Cymru

Fy enw yw Kathryn Lancelotte ac fe hoffwn gyflwyno fy hun fel un o’r ddau Gydlynydd Gofal Clefyd Motor Niwron sy’n ymdrin â Gogledd Cymru. Fy ardal i fydd y Gogledd Orllewin er y byddaf yn ymdrin â’r Gogledd Ddwyrain pan fydd fy nghydweithiwr Angela ddim yn gweithio.

Rydym wedi bod yn y swydd ers diwedd Ionawr 2017, ond gan fod hyn yn wasanaeth newydd, roedd angen amser i osod ochr weinyddol y rôl i fyny. Er hynny rwyf yn falch bellach o fod yn gwneud cysylltiad gyda phobl a chael cydweithio gydag aelodau eraill y Tîm Amlddisgyblaethol i gyflawni'r ansawdd bywyd gorau posib i bob unigolyn a’u teuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan y cyflwr yma.

Rwyf yn dod o gefndir nyrsio ac wedi gweithio fel nyrs gymunedol cyn arbenigo a dod yn nyrs Macmillan. Rwyf wedi bod yn byw ac yn gweithio yn Llundain am y 15 mlynedd olaf ond dychwelais i fyw yn ardal fy mebyd yn yr hydref llynedd.

Datblygodd fy niddordeb yng nghlefyd Motor Niwron tra yr oeddwn yn gweithio fel nyrs Macmillan pan ddarganfyddais fy mod yn cael fy nghyfeirio at nifer cynyddol o gleifion gyda’r afiechyd yma.

Darllenais mewn gwerslyfrau am y symptomau a’r sialensiau mae pobl sy’n byw gyda’r clefyd yn wynebu. Dysgais fwyaf oddiwrth y cleifion eu hunain a’u teuluoedd. Dysgont gymaint i mi am yr anghenion nad ydynt yn cael eu hadnabod bob tro. Rydym ni fel gwasanaeth yn gobeithio newid hyn.
Fe gymerith amser ond fe ddof i wneud cysylltiad gyda chi i gyd ac edrychaf ymlaen at eich cyfarfod ac i weithio gyda chi.

Gellir cysylltu gyda Chydlynydd Gofal CMN Gogledd Orllewin Cymru drwy ffonio 01745 448720, estyniad 2772 neu drwy e-bost ar BCU.MNDCoordinators@wales.nhs.uk

Ymwelydd Cysylltiol (AV)

Sioned WilliamsFy enw i yw Sioned Williams ac rwyf yn wirfoddolwraig newydd gyda Mudiad Motor Niwron fel AV. Rwyf yn byw ym Mhen Llyn ac yn briod a mam balch i ddau o fechgyn, un sy’n 7 mlwydd oed a’r llall yn 8 mlwydd oed.

Rwyf wedi gofalu am aelod agos o’m teulu yn y gorffennol gyda chlefyd Motor Niwron ac yn awr yn gwirfoddoli gyda’r mudiad gan obeithio bod o gymorth i eraill – rwyf yn teimlo’n ffodus iawn o gael cwrdd a’r unigolion a’u teuluoedd sydd bob amser yn garedig yn fy nghroesawu i’w cartref a’u bywydau

Cyn fy mhrofiad personol doeddwn i ddim yn gwybod llawer am y clefyd Motor Niwron ond rwyf wedi dysgu cymaint dros y 7 mlynedd diwethaf ac wedi cwrdd a phobl caredig iawn ar hyd y daith, roeddwn eisiau rhoi rhywbeth yn ôl ac rwyf yn falch o fod nawr yn gwirfoddoli gyda’r Mudiad Motor Niwron. Edrychaf ymlaen i’ch cwrdd!

Lynwen GriffithYmwelydd Cysylltiol (AV)

Fy enw i yw Lynwen Griffith. Yr wyf yn byw ar y Llyn yn gogledd-orllewin Cymru, rhanbarth gwledig a hardd iawn sydd hefyd yn gadarnle i'r iaith Gymraeg. Rwy’n byw gyda fy ngwr, ein tri o blant, dwy gwningen a tri ci, ac wedi gweithio yn y maes hwn ers 22 mlynedd fel nyrs gymunedol.

Mae fy rheswm i fod yn Ymwelydd Cysylltiol yn ddeublyg. Wedi cael nyrsio pobl â MND teimlais fod yn fy amser sbâr gallai gynnig cymorth i'r cleifion hyn a'u teuluoedd. Fy ail reswm oedd fel y mae ein ardal mawr Cymraeg cymunedol, nid oedd unrhyw AV Cymraeg yn ein hardal leol, a gwelwyd ei bod yn bwysig y dylai pobl gael gwasanaeth sydd ar gael yn eu dewis iaith.

Ers bod yn AV, canfûm y gwaith i fod yn hynod werth chweil, gallu i gynorthwyo unigolyn â MND a'u teuluoedd yn ystod cyfnodau anodd iawn. Mae cymorth gan y tîm MND bob amser wrth law, fod yn gydymdeimladol ac yn gefnogol. Fy nod yw parhau â rôl werth chweil hon ers blynyddoedd lawer a parhau i wella fy ngwybodaeth am MND a'r cymorth sydd ar gael i wella ansawdd bywyd.

 

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Pa bryd: Dydd Mercher Chwefror 12fed am 2:30pm - yn Ty Golchi, Ffordd Caernarfon, Bangor LL57 4BT

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2019 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.