MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Archif - Newyddion & Digwyddiadau 2018

01.12.18 Pacio Bagiau yn M&S Bangor

Diolch yn fawr i holl gwsmeriaid M&S Bangor a roddodd mor hael a mor barod yn ystod ein digwyddiad pacio baciau ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 1af. Diolch hefyd i'r rheolwr a'r staff am eu croeso cynnes. Daeth cyfanswm y diwrnod i £506.46!

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Pacio Bagiau yn M&S Bangor

26.11.18 Cydlynu Gofal CMN Gogledd Cymru – Diweddariad

Fe lansiwyd gwasanaeth Cydlynu Gofal CMN Gogledd Cymru yn Chwefror 2017 pan gychwynnodd Kathryn Lancelotte ac Angela Mitchell weithio fel Cydlynwyr Gofal CMN. Maent yn cael eu cyflogi gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, ac yn cael eu hariannu drwy grant gan Gymdeithas CMN yn dilyn codi arian drwy'r Sialens Bwced Rhew. Roedd y grant yn parhau tan Hydref 2018 gydag ymrwymiad gan y Bwrdd Iechyd i barhau gyda'r ariannu pe bai'r gwasanaeth yn cyrraedd yr amcanion a gytunwyd.

Roedd yr amcanion yma yn cynnwys:

  • darparu gweithiwr allweddol i bobl sy'n byw gyda CMN yng Ngogledd Cymru a'u gofalwyr
  • darparu un man cyswllt i wasanaethau CMN yng Ngogledd Cymru i bobl sydd yn cael eu heffeithio gan CMN yn ogystal â gweithwyr iechyd proffesiynol
  • cefnogi pobl sy'n byw gyda CMN yn ystod cyfnodau mewn ysbytai a lleihau hyd y cyfnodau yma

Llwyddwyd i gyrraedd yr amcanion yma o fewn 13 mis a dechreuwyd y broses i gael cytundeb ar barhau i ariannu'r gwasanaeth ar Fawrth 13 eleni drwy gyflwyniad i'r Bwrdd Iechyd gan Sally Light, Prif Weithredwr Cymdeithas CMN. Yn dilyn sawl cyfarfod anodd arall cafwyd cadarnhad ar Fedi 5ed y bydd y Bwrdd Iechyd yn ariannu'r gwasanaeth yn y dyfodol.

Tra yr ydym yn dathlu parhad y ddwy swydd Cydlynydd Gofal CMN, nid ydym yn fodlonus ac rydym yn cydnabod fod yna fwy y gallwn ei wneud i wella gwasanaethau CMN yng Ngogledd Cymru. Mae Grwp Llywio Cydlynu Gofal CMN yn parhau i gyfarfod ac mae amcanion newydd yn y broses o gael eu cytuno gyda'r Bwrdd Iechyd. Rydym yn ffodus fod y Bwrdd Iechyd yn cydnabod yr arbenigedd a'r wybodaeth o fewn Cymdeithas CMN a'u bod wedi gofyn i Kevin Thomas, Ymgynghorydd Datblygiad Gofal Rhanbarthol, i barhau i fod yn aelod o'r Grwp Llywio Cydlynu Gofal CMN.

Mwy o wybodaeth am Kevin Thomas a Kathryn Lancelotte - cliciwch yma

Cydlynu Gofal CMN Gogledd Cymru

18.10.18 Tudalen JustGiving Newydd

Mae gennym dudalen JustGiving newydd ar gyfer codi arian i'n grwp! Os yr hoffech wneud rhodd er mwyn darparu cefnogaeth i bobl leol gyda MND, eu teuluoedd a'u gofalwyr, yna cliciwch yma.

Diolch o galon.

MND North West Wales Support Group

28.09.18 Prynhawn Coffi yn Llwyddiant

Diolch yn fawr iawn i griw o ferched Bethel am gynnal Prynhawn Coffi i godi arian i CMN a Macmillan. Roedd stondinau, raffl a thombola. Daeth nifer dda o bentrefwyr i gefnogi a chodwyd dros £700! Ardderchog!

Cliciwch yma i weld y lluniau.

Prynhawn Coffi yn Bethel

12.09.18 Cadeirydd Cangen Manceinion A'r Cyffiniau Yn Galw I Mewn

Roedd yn bleser croesawu Phill Bennet i'n cyfarfod ym mis Medi. Ef yw Cadeirydd Cangen Manceinion A'r Cyffiniau o Gymdeithas Clefyd Motor Niwron. Roedd o ar ei wyliau yn yr ardal pan glywodd am ein cyfarfod gan un o'r criw oedd yn casglu arian yn Tesco Porthmadog ar Fedi 7fed. Codwyd £720.14 ar y diwrnod yma a diolchwn yn fawr i holl gwsmeriaid Tesco am eu cefnogaeth.

Cliciwch yma i weld y lluniau.

Roedd hefyd yn braf croesawu Ted Parr a'i ferch Ann i'r cyfarfod. Roedd yno i gyflwyno siec am £750 - codi arian gwych Ted!

Cliciwch yma i weld y lluniau.

Cadeirydd Cangen Manceinion A'r Cyffiniau Yn Galw I Mewn

01.09.18 Prynhawn Coffi

Os yr ydych yn rhydd am 2yp ar Ddydd Gwener, Medi 28 yna mae croeso i chi ddod draw i Neuadd Goffa Bethel am goffi a theisen. Bydd yna stondinau a raffl, a chyfle i gymdeithasu wrth godi arian i Grwp Cefnogi Gogledd Orllewin Cymru.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Prynhawn Coffi

18.07.18 Trysorydd yn Ymddeol ar ôl 25 Mlynedd

Heddiw fe ymddeolodd John Williams o'i swydd fel Trysorydd Grwp Cefnogi CMN Gogledd Orllewin Cymru. Bu yn Drysorydd am bum mlynedd ar hugain, yn ogystal â bod yn Ysgrifennydd am lawer o'r blynyddoedd yna hefyd. Diolchwn yn fawr i John am ei waith caled ar ran CMN ac edrychwn ymlaen at barhau i'w weld yn ein cyfarfodydd. Yn y llun gallwn weld John, (ar y chwith) gyda'r Trysorydd newydd, Bill Griffiths.

Trysorydd yn Ymddeol

13.07.18 Grŵp Cefnogi Gogledd Orllewin Cymru yng Nghylchgrawn Chwarterol Cymdeithas Clefyd Motor Niwron

Mae hanes ein grŵp ni yn "Thumb Print", cylchgrawn ein helusen, y mis yma - y tro cyntaf erioed iddynt gael erthygl yng Nghymraeg! Rydym ar dudalen 6 a 7 - cliciwch yma i ddarllen yr e-lyfr neu cliciwch yma i ddarllen y pdf.

2 berson

11.07.18 Stondin yn Ysbyty Gwynedd

Diolch i bawb gefnogodd ein stondin yn Ysbyty Gwynedd heddiw - gwnaethpwyd cyfanswm o £167.81!

2 berson

06.07.18 Casglu yn Tesco Extra, Bangor

Dyma dîm o gasglwyr yn Tesco Extra ym Mangor. Unwaith eto roedd y cwsmeriaid yn hael IAWN a chasglwyd £799.55!! Swm ardderchog ynte? Diolch i bawb am eich amser ac ymdrech a diolch arbennig i aelodau Clwb Rotary Llanfairfechan a Phenmaenmawr (a Lykke o'n Clwb Inner Wheel) i gamu i'r adwy i achub y dydd - gwerthfawrogwn hyn yn fawr!

Cliciwch yma i weld y lluniau.

3 person

16.06.18 Walk to D'feet MND

Ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 16 fe gynhaliwyd Walk to D'feet MND ar brom Llandudno. Diolch yn fawr i bawb ddaeth i gerdded, a diolch yn arbennig i bawb sydd wedi ein noddi.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

3 person

13.06.18 Cyflwyno Siec

Roeddem yn falch o groesawu Gwen Owen ddaeth draw i'n cyfarfod misol i gyflwyno siec am £100 i'r grŵp. Dyma hi gyda John Williams a Roger Sowersby.

3 person

25.05.18 ' The Big Charity Quiz'

Bydd y 'Big Charity Quiz' yn cael ei gynnal ar nos Wener Gorffennaf 13 gyda'r elw yn mynd i Gymdeithas Clefyd Motor Niwron. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

poster

14.05.18 Cyngerdd Gala Pen-blwydd Cantorion Sirenian

Am 7:30yh ar Fehefin 9fed bydd y Cantorion Sirenian yn perfformio'r Mozart Requiem yn Eglwys St Giles, Wrecsam. Yn cymryd rhan bydd yr unawdwyr Fflur Wyn (Soprano), Oliver Sammons (Bariton), Andrew Powis (Tenor) and Chloe Pardoe (Mezzo). Bydd pob elw o'r cyngerdd yn cael ei roddi i'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. Cliciwch yma i brynu tocynnau.

poster

09.05.18 Casglu Arian Yn Tesco Bangor Ym Mis Gorffennaf

Yn ystod ein cyfarfod misol cafwyd apêl am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda'r casglu arian yn Tesco Bangor ar Ddydd Gwener Gorffennaf 6ed 2018. Allwch chi sbario dwy awr? Os gallwch yna cysylltwch os gwelwch yn dda: Roger Sowersby - rogersowersby@gmail.com

grwp o bobl

24.04.18 "WALK TO D-FEET MND" AR FEHEFIN 16eg

Dewch at eich gilydd efo teuluoedd a ffrindiau (croeso i blant ac anifeiliaiad anwes!) i gerdded 3.5 milltir i helpu codi arian tuag at Glefyd Motor Niwron ar Bier Llandudno. Cofrestru o 10:30yb a cherdded am 11:00yb.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru (Anfonwch hon wedi ei chwblhau i Roger Sowersby i'r cyfeiriad welwch ar y ffurflen os gwelwch yn dda. Gallwn archebu y nifer cywir o grysau T wedyn.)
Cliciwch yma am ffurflen noddi

Cinio Nadolig

18.04.18 Cyfarfod Cefnogi Misol

Roeddem yn falch o gwrdd â Paula a Rupert Leslie o Borthmadog yn Nhy Golchi heddiw. Rhoddodd Paula £450 i'n Trysorydd, John, tuag at helpu cleifion yn ein hardal. Fe godwyd yr arian mewn Noson Merched yn Masonic Lodge St Cyngar, Porthmadog.

grwp o bobl

13.03.18 Cyfarfod Cefnogi Misol

Roedd y teisennau yn hyfryd heddiw yn Nhy Golchi ble cawsom gyfle i rannu profiadau ac i drafod eitemau i'r Cylchlythyr nesaf.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

3 person

14.02.18 Lansio Gwefan Newydd Grwp CMN Gogledd Orllewin Cymru

Heddiw yn ein cyfarfod misol roedd y Grwp yn falch iawn o gael lansio ein gwefan dwyieithog newydd ar gyfer y rhai sy'n byw gyda CMN yn yr ardal, eu gofalwyr, eu teuluoedd a'u ffrindiau. Dywedodd Kevin Thomas, Ymgynghorydd Datblygiad Gofal Rhanbarthol, "Mae'n edrych yn ffantastig. Da iawn a diolch yn fawr i'r tim yn Delwedd. Mae'r safle yn gyfeillgar ac yn groesawgar i ddefnyddiwyr".
Diolch o galon i Delwedd am noddi'r wefan.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Lansio Gwefan Newydd Grwp CMN Gogledd Orllewin Cymru

16.01.18 Dathliad o'r Rhwydwaith Gwirfoddolwyr Cefnogol CMN yng Nghymru

Daeth Tywysoges Anne, sy’n Noddwr Brenhinol y Gymdeithas Clefyd Motor Niwron, i Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth i ddathlu'r gwaith a wneir yng Nghymru gan wirfoddolwyr. Cafodd gwrdd â phobl sy’n byw gyda CMN, eu teuluoedd a’u gofalwyr cyn rhoi araith.

Yn y digwyddiad roedd pum aelod o Grŵp Cefnogi CMN Gogledd Orllewin Cymru. Cafodd Kevin Thomas, Jo Cunnah, Roger Sowersby, Jennifer Roberts a Ceri Roberts gyfle i siarad gyda Thywysoges Anne. Ar ôl cinio rhoddodd Jennifer Roberts sgwrs am ei phrofiad o CMN a sut y daeth yn ymglymedig yn gwirfoddoli.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

MNDa Wales Volunteer Celebration

MNDa Wales Volunteer Celebration

06.12.17 Cinio Nadolig

Cawsom ginio nadolig hyfryd yn Nhy Golchi heddiw.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Cinio Nadolig

02.12.17 Pacio Bagiau yn M&S Bangor

DIOLCH YN FAWR i bawb ddaeth i bacio bagiau yn M&S Bangor ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 2il.

Diolch i'r rheolwr a'r staff, ac yn enwedig i'r cwsmeriaid a roddodd mor barod ac mor hael i'n cynorthwyo i godi £604.47 i gefnogi dioddefwyr clefyd motor niwron yn ein hardal.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Bag packing at M and S Bangor

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Oherwydd pandemig y Covid-19 mae pob cyfarfod wedi ei atal am gyfnod amhenodol.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2021 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.