MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Newyddion & Digwyddiadau

26.10.20 Rhodd o £1,008 Er Cof Am Ŵr a Merch

Yn drist iawn mae Margaret Morris o Lanfairfechan wedi colli ei gŵr a'i merch i Glefyd Motor Niwron. Drwy gynnal gweithgareddau amrywiol mae hi wedi llwyddo i godi £1,008 i'n Grŵp Cefnogi er cof amdanynt. Yn y llun gwelir hi gyda'i wyresau sy'n trosglwyddo'r rhodd a fydd yn helpu dioddefwyr CMN yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Clwb Golff Caernarfon Yn Codi Arian

01.10.20 Angen Ymwelydd Cysylltiol (AV)

Allwch chi gefnogi rhywun sy'n dioddef o Glefyd Motor Niwron? Allwch chi ffonio rhywun i weld sut mae pethau'n mynd? Gall bod yn Ymwelydd Cysylltiol fod yn hynod werth chweil gan eich bod yn gallu cynorthwyo unigolyn â CMN a'u teuluoedd yn ystod cyfnodau anodd iawn. Mae cymorth cefnogol a sympathetig y tîm CMN bob amser wrth law.

Cysylltwch gyda'n Cydlynydd Cymorth Ardal am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda ar MND Connect - 0808 802 6262 - mndconnect@mndassociation.org

16.09.20 Clwb Golff Caernarfon Yn Codi Arian

Diolchwn yn fawr i Alwynne Morris Jones a Chlwb Golff Caernarfon am godi arian i'n grŵp. Mr Jones oedd capten y clwb yn 2019, ac yn ystod yr amser yma codwyd £1025.60 i ni yn ystod digwyddiadau codi arian. Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth a bydd yr arian a godwyd yn cefnogi'r rhai sy'n dioddef o Glefyd Motor Niwron a'u teuluoedd yn yr ardal. Yn y llun gwelir Mr a Mrs Jones yn trosglwyddo'r arian.

Clwb Golff Caernarfon Yn Codi Arian

15.05.20 Ymchwiliad I Effaith COVID-19 Ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Datblygwyd yr arolwg yma fel rhan o ymchwiliad y Senedd i effaith Covid-19 ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Gofynnir i bobl sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron neu'n gofalu am rywun gyda'r cyflwr i gymryd rhan.

Cymrwch ran yma

Walk To D-feet MND

14.05.20 Raffl Yr Haf - Chwarae ar-lein!

Mae Cymdeithas Clefyd Motor Niwron yn wynebu cwymp aruthrol yn eu hincwm mewn canlyniad i argyfwng COVID-19. Buasai ein grŵp yn ddiolchgar petaech yn gallu ein cefnogi drwy chwarae'r Raffl Haf ar-lein fel y gallwn barhau i gefnogi pobl gyda CMN a'u teuluoedd. Diolch yn fawr.

Cliciwch yma i chwarae

Walk To D-feet MND

19.03.20 'Walk To D-feet MND' WEDI GOHIRIO

Oherwydd y Coronafeirws, mae digwyddiad 'Walk To D-feet MND' ar Fai 16 2020 wedi cael ei ohirio tan 2021.

Walk To D-feet MND

16.03.20 The Soggy Bottom Boy’s Tribute Band Yn Codi Arian

Mae The Soggy Bottom Boy’s Tribute Band yn codi cannoedd o bres i achosion da bob blwyddyn drwy berfformio yn lleol. Eleni roedd ein grŵp cefnogi yn falch iawn o dderbyn £100 ganddynt, a diolchwn i Jim Earl, aelod o'r band, am ddod draw i'n cyfarfod yn Tŷ Golchi.

Bryn Hedd

04.02.20 Cadw Dyddiad Mewn Cof!

Dewch at eich gilydd efo teuluoedd a ffrindiau (croeso i blant ac anifeiliaid anwes!) i gerdded ar hyd promenâd Llandudno i godi ymwybyddiaeth ac arian tuag at Glefyd Motor Niwron. Mae 'Walk To D-feet MND' yn cymryd lle ar Fai 16, 2020 a bydd bob cam yn gwneud gwahaniaeth. Cerddwn mewn gobaith, cerddwn er cof am rywun arbennig a cherddwn gyda'r gobaith y gwelwn fynd yn rhydd o Glefyd Motor Niwron un diwrnod.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma am ffurflen noddi.

Cliciwch yma am ffurflen gofrestru cerddwr a mwy o wybodaeth (Saesneg yn unig ar gael). Gallwch hefyd gofrestru ar y diwrnod.

Bryn Hedd

12.12.19 Pacio Bagiau yn M&S Bangor

Diolch yn fawr i holl gwsmeriaid M&S Bangor a roddodd mor hael a mor barod yn ystod ein digwyddiad pacio baciau ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 7fed. Diolch hefyd i'r rheolwr a'r staff am eu croeso cynnes. Daeth cyfanswm y diwrnod i £584.17!

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Bryn Hedd

13.11.19 Cyfarfod Cefnogi Mis Tachwedd

Heddiw croesawyd nifer o bobl i'n cyfarfod misol. Galwodd Ted Parr i mewn gyda'i ferch Anne er mwyn cyflwyno siec am £702.54 yn dilyn casgliadau ym Mhwllheli. Ychwanegodd Gloria Williams £60 arall i'r arian mae hi eisoes wedi ei gasglu yn dilyn rhedeg y Great North Run, a daeth Wayne Jones o Siop Spar, Min y Nant, Lon Llanberis, Caernarfon i gyflwyno siec am £250 o'r Blakemore Foundation drwy Gynllun yr Adwerthwyr Annibynnol. Roedd Jenny Scott o Benllech wedi bod wrthi yn brysur yn creu cardiau Nadolig i ni gael eu gwerth ar ein stondin codi arian hefyd.

Cliciwch yma am fwy o luniau

Bryn Hedd

09.10.19 Cyfarfod Cefnogi Mis Hydref

Heddiw, croesawyd Gloria Williams i'n cyfarfod yn Nhŷ Golchi. Rhedodd yn y Great North Run a chododd £800 er cof am ei gwr Alun. Cyflwynodd siec arall hefyd, sef un am £200 gan Tom Williams a gollodd ei fam i CMN. Yn y llun mae Karen (gwirfoddolwr), Jen (ysgrifennydd y grŵp), Gloria a Bill (trysorydd y grŵp).

Cliciwch yma am fwy o luniau

24.09.19 Cyngerdd Elusennol Yn Codi £1000

Yn ôl ym mis Mehefin cynhaliwyd cyngerdd elusennol er budd Cymdeithas Clefyd Motor Niwron a Hopis Dewi Sant gan Gôr y Penrhyn a'r Stavanger Brass Band er cof am Alun Williams, aelod o'r côr a gollodd ei fywyd i CMN. Neithiwr roedd Richard Shackelford o Gymdeithas CMN yn falch o gael mynd draw i ymarfer y côr yn Neuadd Ogwen, Bethesda, ble y cyflwynwyd siec o £1000 iddo gan Gloria Williams a Haydn Davies, cadeirydd y côr. Diolch yn fawr iawn Côr y Penrhyn!

Bryn Hedd

12.09.19 Cyflwyno Tystysgrif Partneriaeth

Ar Fedi 10fed, cyflwynwyd Tystysgrif Partneriaeth i Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gan Gymdeithas Clefyd Motor Niwron yn y diwrnod astudio a drefnwyd gan y Grŵp Cynghori’n Benodol Ar Glefyd MND yn BIPBC. Yn y llun gwelwn Annette Morris, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Niwrowyddorau BIPBC a Dr Liz Williams, Cadeirydd y Grŵp Cynghori’n Benodol Ar Glefyd MND yn derbyn y dystysgrif partneriaeth gan Dr Nicholas Cole, pennaeth ymchwil Cymdeithas MND.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Bryn Hedd

04.09.19 Roger Sowersby Yn Ymddeol Fel Cadeirydd

Yn ystod ein cyfarfod misol yn Tŷ Golchi heddiw, cyflwynwyd rhodd i Roger Sowersby gan Jo Cunnah (Cydlynydd Datblygu Gwirfoddolwr Cymru, Gogledd Iwerddon ac Ynys Manaw) am ei holl waith caled yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd y grŵp. Rydym yn falch o glywed ei bydd yn parhau i ddod i'r cyfarfodydd ac i gymryd rhan mewn codi arian.

poster

23.07.19 Sgwrs Gan Feicwyr 'O Asia i Ynys Môn'

Daeth dros 150 o bobl i Ganolfan Biwmares ar nos Wener Gorffennaf 19eg i wrando ar Andy Fowell, Steve MacVicar a Roger Thomas. Roedd yn noson addysgiadol a hwyliog amdan eu taith epig ar feic o Asia (Istanbul) i Ynys Môn (Caergybi) i godi arian. Ar ddiwedd y noson datgelwyd y cyfanswm a derbyniodd Cymdeithas Clefyd Motor Niwron a Hosbis Dewi Sant £10,131.25! Ardderchog!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Bryn Hedd

17.07.19 Codi Arian gyda BBQ a PITSA

Ar Ddydd Sul, Gorffennaf 14, fe gynhaliwyd BBQ a Phitsa yn Bryn Hedd, Penmaenmawr gan Rotari Llanfairfechan a Penmaenmawr er budd Grwp Cefnogi CMN Gogledd Orllewin Cymru. Braf oedd gweld cymaint o bobl yno ar brynhawn cynnes ac fe gafodd bawb amser da!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Bryn Hedd

25.06.19 BBQ a PITSA

Mae Rotari Llanfairfechan a Penmaenmawr yn cynnal digwyddiad BBQ a Phitsa yn Bryn Hedd, Penmaenmawr ar Ddydd Sul, Gorffennaf 14. Mae'r hwyl yn cychwyn am hanner dydd ac yn parhau tan 4yp. Bydd yr holl elw yn mynd i'n grwp a bydd yn cael ei ddefnyddio i helpu'r rhai sydd wedi cael eu heffeithio gyda Chlefyd Motor Niwron yn yr ardal. Fe welwn ni chi yno!
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

poster

22.06.19 Casglu Arian yn Tesco Llandudno

Ar ddiwrnod poeth o haf roedd ein gwirfoddolwyr caredig yn brysur yn casglu arian yn Tesco, Cyffordd Llandudno. Roedd yn hawdd iawn darganfod gwirfoddolwyr erbyn heddiw oherwydd daeth 4 o aelodau staff HSBC Llandudno i'r adwy a da oedd eu cyfarfod. Roedd cwsmeriaid Tesco yn hynod o hael unwaith eto ac fe gasglwyd dros £1000!! Gwych! Diolch yn fawr i Tesco, i'n gwirfoddolwyr ac i bawb roddodd arian at yr achos.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

gwirfoddolwr

23.05.19 Beicwyr O Asia i Ynys Môn Yn Dychwelyd

Llongyfarchiadau mawr i Andy Fowell, Steve MacVicar a Roger Thomas sydd wedi cwblhau eu siwrne beicio epig o Istanbul i Gaergybi heddiw. Drwy feicio 65 milltir bob diwrnod ar gyfartaledd am bron i ddeufis maent wedi trafeilio cyfanswm o 5,500 milltir, drwy bedwar mynydd ar yr hyd yr hyn a adnabyddir fel "the iron curtain cycle trail". Maent wedi llwyddo i godi dros £20,000 hyd hyn at ddwy elusen, Cymdeithas Clefyd Motor Niwron a Hosbis Dewi Sant. Roedd tyrfa dda yno i'w croesawu ar ôl iddynt groesi dros y bont i Ynys Môn, ac fe gafodd disgyblion o Ysgol Treffos y fraint o dicio i ffwrdd yr olaf o'r un ar bymtheg gwlad yr oeddynt wedi pasio drwodd ac a oedd wedi eu rhestru ar eu crysau T. Os yr hoffech gefnogi'r tri yna cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Asia to Anglesey Cyclists Return

19.05.19 Cyngerdd Elusennol gan y Stavanger Brass Band a Chôr y Penrhyn

Am 7yh ar Ddydd Sadwrn Mehefin 1af yng Nghadeirlan Bangor bydd Band Pres Stavanger a Chôr y Penrhyn yn perfformio mewn cyngerdd elusennol er budd Cymdeithas Clefyd Motor Niwron a Hopis Dewi Sant.

Mae'n argoeli i fod yn noson dda iawn o adloniant. Mae Band Pres Stavanger o Norwy wedi bod yn fuddugol mewn sawl cystadleuaeth band pres yn Ewrop, ac mae Côr y Penrhyn, gyda'u wreiddiau ym mhentref chwarelyddol Bethesda yn Nyffryn Ogwen, yn enwog am eu perfformiadau graenus sy'n cynnwys hen ffefrynnau a darnau cyfoes.

Cliciwch yma am docynnau sy'n costio £10, neu talwch ar y drws ar y noson.

Cyngerdd Elusennol

14.05.19 Baneri Newydd

Ar Ddydd Gwener Mai 10fed cynhaliwyd stondin wybodaeth yn Llyfrgell Pwllheli ble'r oeddem yn falch o ddadorchuddio ein baneri lliwgar newydd. Ar y baneri gwelwn Sioned Roberts Jones a Roger Sowersby, dau berson sy'n byw gyda CMN yng Ngogledd Orllewin Cymru. Rydym yn ddiolchgar i Sional am wneud baneri mor drawiadol, ac edrychwn ymlaen at eu dangos ymhellach yn ystod y digwyddiadau codi arian sydd ar y gweill yn ystod yr haf.

Cyfarfod Mis Mawrth

10.04.19 Cyfarfod Mis Ebrill

Heddiw, croesawyd Maggie Morris i'n cyfarfod yn Nhy Golchi. Rhoddodd siec o £ 800 i'n Trysorydd, Bill Griffiths, er cof am ei merch annwyl Anwen Gibson o Ddwygyfylchi.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Cyfarfod Mis Ebrill

20.03.19 Cyfarfod Mis Mawrth

Roedd yn bleser croesawu Suzanne Simpson o Ganolfan Walton i'n cyfarfod ym mis Mawrth. Mae Suzanne yn mynd o amgylch yn ymweld â grwpiau a changhennau yn ei swydd fel Ymgynghorydd CMN ar Les Seicolegol a Chymorth Cymdeithasol. Yma gwelir hi'n eistedd yn y rhes flaen gyda Chadeirydd y grŵp Roger Sowersby ar y dde.

Cyfarfod Mis Mawrth

14.02.19 Cystadleuaeth Bysgota yn Ebrill

Yn galw ar bob pysgotwr - dyma gyfle i chi gymryd rhan mewn cystadleuaeth bysgota A chodi arian i'r Gymdeithas CMN!
Dyddiad: Ebrill 13
Lleoliad: Morglawdd Caergybi
Amser: 4yh - 12yb

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i fynd i wefan un o'r noddwyr

Cystadleuaeth Bysgota yn Ebrill

12.02.19 Digwyddiadau Codi Arian Ar Gyfer O Asia i Ynys Môn

Mae O Asia i Ynys Môn wedi trefnu dau ddigwyddiad hwyliog mis nesaf cyn y byddant yn hedfan i Istanbul. Mae'r cyntaf ar Ddydd Sadwrn Mawrth 9fed ble bydd Steve MacVicar, Andy Fowell a Roger Thomas yn beicio o amgylch Ynys Môn ac yn ymweld â phob un o dafarndai'r Bulls sydd ar yr ynys. Mae croeso i chi ymuno a hwy, unai drwy feicio rhan (neu'r cyfan!) o'r ffordd, neu drwy alw yn un o'r tafarndai. Byddant y falch o'ch gweld.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Yr ail ddigwyddiad yw Noson Geltaidd gyda Band y Braich Melyn yng Nghanolfan Biwmares ar nos Wener Mawrth 15fed. Bydd yna gerddoriaeth byw, dawnsio, gwobrau ar y pryd a raffl. Pris mynediad yw £10.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Asia to Anglesey

11.02.19 O Asia i Ynys Môn

Ar Fawrth 28ain bydd Steve MacVicar, Andy Fowell a Roger Thomas yn hedfan i Istanbul yn Nhwrci ac wedyn yn treulio wyth wythnos yn beicio adref ar draws Ewrop i Ynys Môn. Eu nod yw codi £10,000 i'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron a £10,000 tuag at Hosbis Dewi Sant yng Nghaergybi. Dros ddau fis byddant yn beicio 5500 cilomedr, yn croesi 14 gwlad ac yn dringo dros 4 cadwyn o fynyddoedd!

Cliciwch ar eu tudalen Facebook am fwy o wybodaeth ac os gallwch plîs rhowch rodd i'w cefnogi.

O Asia i Ynys Môn

08.02.19 Codi Arian ym mis Chwefror

Diolch yn fawr i Pat Jones (Pencampwr Elusen) am roi caniatâd i ni gasglu i Grwp Cefnogi CMN Gogledd Orllewin Cymru yn Tesco Bangor ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 2il. Roedd y cwsmeriaid yn hael iawn ar ddiwrnod oer a rhewllyd ac fe godwyd £992.01! Mae gennym dîm gwych o wirfoddolwyr sy'n haeddu ein canmoliaeth yn arbennig Roger a deithiodd gyda bws i Fangor, ac ymlaen wedyn i Tesco yn ei gadair olwyn, sydd yn dipyn o ffordd! Hefyd, ar Ddydd Llun Chwefror 4ydd fe wnaeth ein stondin yn Ysbyty Gwynedd godi £173.25, sy'n gwneud cyfanswm o £1,165.26p!

DIWEDDARIAD: Ar Ddydd Gwener Chwefror 15fed aeth ein gwirfoddolwyr gweithgar i Tesco Caernarfon ble codwyd £517.62, sy'n dod a chyfanswm Chwefror i £1,682.88! Diolch i bob un ohonoch a gefnogodd ein casglwyr.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Codi Arian ym mis Chwefror

Archif Newyddion - cliciwch yma

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Oherwydd pandemig y Covid-19 mae pob cyfarfod wedi ei atal am gyfnod amhenodol.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2020 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.