MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Newyddion & Digwyddiadau

05.09.21 Rhedeg Yn Hanner Marathon Leeds I Godi Arian

Bore heddiw fe redodd Shaun Holdsworth, Aled Roberts, Euros Rees a Harry Layton yn ras Hanner Marathon Leeds i godi arian i'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron. Hyd hyn maent wedi codi dros £3000 ac mae'r arian yn dal i ddod i mewn. Gwych! Mae pob punt yn cyfrif, a bydd hyn yn cefnogi pobl sy'n byw gyda CMN, eu teuluoedd a’u gofalwyr, yn ogystal ag ariannu a hyrwyddo gwaith ymchwil. Diolch yn fawr iawn.

Hanner marathon

16.03.21 Cefnogaeth Gan Ymwelydd Cysylltiol Yn Ystod Cyfnod Clo

Mae Lynwen Griffiths yn Nyrs Cymunedol sy'n byw ym Mhwllheli. Pan oedd Lynwen yn edrych ar ôl rhywun gyda Chlefyd Motor Niwron yn ei rôl fel Nyrs Gymunedol bu'n holi am gefnogaeth iddynt. Nid oedd Ymwelydd Cysylltiol yn yr ardal ar y pryd a gofynnwyd iddi a'r hoffai wirfoddoli fel un, yn enwedig gan fod prinder mawr o Ymwelwyr Cysylltiol oedd yn siarad Cymraeg. Drwy'r Cyfnod Clo mae Lynwen wedi parhau gyda'i dyletswyddau fel Ymwelydd Cysylltiol yn cefnogi pedwar o bobl drwy wneud galwadau ffôn neu drwy anfon neges destun. Diolch Lynwen.

Lynwen Griffith

19.02.21 Allwch Chi Helpu Gyda Gwaith Ymchwil?

Mae'r astudiaeth yma yn ymchwilio i newidiadau ym meddwl ac iaith mewn Clefyd Motor Neuron (MND) ac mae angen pobl gyda'r clefyd a phobl sydd ddim gyda'r clefyd i gymryd rhan.
Ffocws yr ymchwil yw sut y gallai rhywun gyda MND brofi newid i'w meddwl a'u hymddygiad. Mae angen pobl sy'n byw gyda MND a phobl sydd ddim yn dioddef o'r clefyd hefyd. Bydd y tasgau yn cael eu gwneud dros Skype/Zoom, a bydd unrhyw un sy'n cymryd rhan yn derbyn taleb siopio gwerth £30.
Allwch chi helpu? Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Participants Wanted For Research Study Poster

26.10.20 Rhodd o £1,008 Er Cof Am Ŵr a Merch

Yn drist iawn mae Margaret Morris o Lanfairfechan wedi colli ei gŵr a'i merch i Glefyd Motor Niwron. Drwy gynnal gweithgareddau amrywiol mae hi wedi llwyddo i godi £1,008 i'n Grŵp Cefnogi er cof amdanynt. Yn y llun gwelir hi gyda'i wyresau sy'n trosglwyddo'r rhodd a fydd yn helpu dioddefwyr CMN yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Clwb Golff Caernarfon Yn Codi Arian

01.10.20 Angen Ymwelydd Cysylltiol (AV)

Allwch chi gefnogi rhywun sy'n dioddef o Glefyd Motor Niwron? Allwch chi ffonio rhywun i weld sut mae pethau'n mynd? Gall bod yn Ymwelydd Cysylltiol fod yn hynod werth chweil gan eich bod yn gallu cynorthwyo unigolyn â CMN a'u teuluoedd yn ystod cyfnodau anodd iawn. Mae cymorth cefnogol a sympathetig y tîm CMN bob amser wrth law.

Cysylltwch gyda'n Cydlynydd Cymorth Ardal am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda ar MND Connect - 0808 802 6262 - mndconnect@mndassociation.org

16.09.20 Clwb Golff Caernarfon Yn Codi Arian

Diolchwn yn fawr i Alwynne Morris Jones a Chlwb Golff Caernarfon am godi arian i'n grŵp. Mr Jones oedd capten y clwb yn 2019, ac yn ystod yr amser yma codwyd £1025.60 i ni yn ystod digwyddiadau codi arian. Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth a bydd yr arian a godwyd yn cefnogi'r rhai sy'n dioddef o Glefyd Motor Niwron a'u teuluoedd yn yr ardal. Yn y llun gwelir Mr a Mrs Jones yn trosglwyddo'r arian.

Clwb Golff Caernarfon Yn Codi Arian

15.05.20 Ymchwiliad I Effaith COVID-19 Ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Datblygwyd yr arolwg yma fel rhan o ymchwiliad y Senedd i effaith Covid-19 ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Gofynnir i bobl sy'n byw gyda Chlefyd Motor Niwron neu'n gofalu am rywun gyda'r cyflwr i gymryd rhan.

Cymrwch ran yma

Walk To D-feet MND

14.05.20 Raffl Yr Haf - Chwarae ar-lein!

Mae Cymdeithas Clefyd Motor Niwron yn wynebu cwymp aruthrol yn eu hincwm mewn canlyniad i argyfwng COVID-19. Buasai ein grŵp yn ddiolchgar petaech yn gallu ein cefnogi drwy chwarae'r Raffl Haf ar-lein fel y gallwn barhau i gefnogi pobl gyda CMN a'u teuluoedd. Diolch yn fawr.

Cliciwch yma i chwarae

Walk To D-feet MND

19.03.20 'Walk To D-feet MND' WEDI GOHIRIO

Oherwydd y Coronafeirws, mae digwyddiad 'Walk To D-feet MND' ar Fai 16 2020 wedi cael ei ohirio tan 2021.

Walk To D-feet MND

16.03.20 The Soggy Bottom Boy’s Tribute Band Yn Codi Arian

Mae The Soggy Bottom Boy’s Tribute Band yn codi cannoedd o bres i achosion da bob blwyddyn drwy berfformio yn lleol. Eleni roedd ein grŵp cefnogi yn falch iawn o dderbyn £100 ganddynt, a diolchwn i Jim Earl, aelod o'r band, am ddod draw i'n cyfarfod yn Tŷ Golchi.

Bryn Hedd

04.02.20 Cadw Dyddiad Mewn Cof!

Dewch at eich gilydd efo teuluoedd a ffrindiau (croeso i blant ac anifeiliaid anwes!) i gerdded ar hyd promenâd Llandudno i godi ymwybyddiaeth ac arian tuag at Glefyd Motor Niwron. Mae 'Walk To D-feet MND' yn cymryd lle ar Fai 16, 2020 a bydd bob cam yn gwneud gwahaniaeth. Cerddwn mewn gobaith, cerddwn er cof am rywun arbennig a cherddwn gyda'r gobaith y gwelwn fynd yn rhydd o Glefyd Motor Niwron un diwrnod.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma am ffurflen noddi.

Cliciwch yma am ffurflen gofrestru cerddwr a mwy o wybodaeth (Saesneg yn unig ar gael). Gallwch hefyd gofrestru ar y diwrnod.

Bryn Hedd

12.12.19 Pacio Bagiau yn M&S Bangor

Diolch yn fawr i holl gwsmeriaid M&S Bangor a roddodd mor hael a mor barod yn ystod ein digwyddiad pacio baciau ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 7fed. Diolch hefyd i'r rheolwr a'r staff am eu croeso cynnes. Daeth cyfanswm y diwrnod i £584.17!

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Bryn Hedd

13.11.19 Cyfarfod Cefnogi Mis Tachwedd

Heddiw croesawyd nifer o bobl i'n cyfarfod misol. Galwodd Ted Parr i mewn gyda'i ferch Anne er mwyn cyflwyno siec am £702.54 yn dilyn casgliadau ym Mhwllheli. Ychwanegodd Gloria Williams £60 arall i'r arian mae hi eisoes wedi ei gasglu yn dilyn rhedeg y Great North Run, a daeth Wayne Jones o Siop Spar, Min y Nant, Lon Llanberis, Caernarfon i gyflwyno siec am £250 o'r Blakemore Foundation drwy Gynllun yr Adwerthwyr Annibynnol. Roedd Jenny Scott o Benllech wedi bod wrthi yn brysur yn creu cardiau Nadolig i ni gael eu gwerth ar ein stondin codi arian hefyd.

Cliciwch yma am fwy o luniau

Bryn Hedd

09.10.19 Cyfarfod Cefnogi Mis Hydref

Heddiw, croesawyd Gloria Williams i'n cyfarfod yn Nhŷ Golchi. Rhedodd yn y Great North Run a chododd £800 er cof am ei gwr Alun. Cyflwynodd siec arall hefyd, sef un am £200 gan Tom Williams a gollodd ei fam i CMN. Yn y llun mae Karen (gwirfoddolwr), Jen (ysgrifennydd y grŵp), Gloria a Bill (trysorydd y grŵp).

Cliciwch yma am fwy o luniau

24.09.19 Cyngerdd Elusennol Yn Codi £1000

Yn ôl ym mis Mehefin cynhaliwyd cyngerdd elusennol er budd Cymdeithas Clefyd Motor Niwron a Hopis Dewi Sant gan Gôr y Penrhyn a'r Stavanger Brass Band er cof am Alun Williams, aelod o'r côr a gollodd ei fywyd i CMN. Neithiwr roedd Richard Shackelford o Gymdeithas CMN yn falch o gael mynd draw i ymarfer y côr yn Neuadd Ogwen, Bethesda, ble y cyflwynwyd siec o £1000 iddo gan Gloria Williams a Haydn Davies, cadeirydd y côr. Diolch yn fawr iawn Côr y Penrhyn!

Bryn Hedd

12.09.19 Cyflwyno Tystysgrif Partneriaeth

Ar Fedi 10fed, cyflwynwyd Tystysgrif Partneriaeth i Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gan Gymdeithas Clefyd Motor Niwron yn y diwrnod astudio a drefnwyd gan y Grŵp Cynghori’n Benodol Ar Glefyd MND yn BIPBC. Yn y llun gwelwn Annette Morris, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Niwrowyddorau BIPBC a Dr Liz Williams, Cadeirydd y Grŵp Cynghori’n Benodol Ar Glefyd MND yn derbyn y dystysgrif partneriaeth gan Dr Nicholas Cole, pennaeth ymchwil Cymdeithas MND.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Bryn Hedd

04.09.19 Roger Sowersby Yn Ymddeol Fel Cadeirydd

Yn ystod ein cyfarfod misol yn Tŷ Golchi heddiw, cyflwynwyd rhodd i Roger Sowersby gan Jo Cunnah (Cydlynydd Datblygu Gwirfoddolwr Cymru, Gogledd Iwerddon ac Ynys Manaw) am ei holl waith caled yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd y grŵp. Rydym yn falch o glywed ei bydd yn parhau i ddod i'r cyfarfodydd ac i gymryd rhan mewn codi arian.

poster

23.07.19 Sgwrs Gan Feicwyr 'O Asia i Ynys Môn'

Daeth dros 150 o bobl i Ganolfan Biwmares ar nos Wener Gorffennaf 19eg i wrando ar Andy Fowell, Steve MacVicar a Roger Thomas. Roedd yn noson addysgiadol a hwyliog amdan eu taith epig ar feic o Asia (Istanbul) i Ynys Môn (Caergybi) i godi arian. Ar ddiwedd y noson datgelwyd y cyfanswm a derbyniodd Cymdeithas Clefyd Motor Niwron a Hosbis Dewi Sant £10,131.25! Ardderchog!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Bryn Hedd

17.07.19 Codi Arian gyda BBQ a PITSA

Ar Ddydd Sul, Gorffennaf 14, fe gynhaliwyd BBQ a Phitsa yn Bryn Hedd, Penmaenmawr gan Rotari Llanfairfechan a Penmaenmawr er budd Grwp Cefnogi CMN Gogledd Orllewin Cymru. Braf oedd gweld cymaint o bobl yno ar brynhawn cynnes ac fe gafodd bawb amser da!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Bryn Hedd

25.06.19 BBQ a PITSA

Mae Rotari Llanfairfechan a Penmaenmawr yn cynnal digwyddiad BBQ a Phitsa yn Bryn Hedd, Penmaenmawr ar Ddydd Sul, Gorffennaf 14. Mae'r hwyl yn cychwyn am hanner dydd ac yn parhau tan 4yp. Bydd yr holl elw yn mynd i'n grwp a bydd yn cael ei ddefnyddio i helpu'r rhai sydd wedi cael eu heffeithio gyda Chlefyd Motor Niwron yn yr ardal. Fe welwn ni chi yno!
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

poster

22.06.19 Casglu Arian yn Tesco Llandudno

Ar ddiwrnod poeth o haf roedd ein gwirfoddolwyr caredig yn brysur yn casglu arian yn Tesco, Cyffordd Llandudno. Roedd yn hawdd iawn darganfod gwirfoddolwyr erbyn heddiw oherwydd daeth 4 o aelodau staff HSBC Llandudno i'r adwy a da oedd eu cyfarfod. Roedd cwsmeriaid Tesco yn hynod o hael unwaith eto ac fe gasglwyd dros £1000!! Gwych! Diolch yn fawr i Tesco, i'n gwirfoddolwyr ac i bawb roddodd arian at yr achos.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

gwirfoddolwr

23.05.19 Beicwyr O Asia i Ynys Môn Yn Dychwelyd

Llongyfarchiadau mawr i Andy Fowell, Steve MacVicar a Roger Thomas sydd wedi cwblhau eu siwrne beicio epig o Istanbul i Gaergybi heddiw. Drwy feicio 65 milltir bob diwrnod ar gyfartaledd am bron i ddeufis maent wedi trafeilio cyfanswm o 5,500 milltir, drwy bedwar mynydd ar yr hyd yr hyn a adnabyddir fel "the iron curtain cycle trail". Maent wedi llwyddo i godi dros £20,000 hyd hyn at ddwy elusen, Cymdeithas Clefyd Motor Niwron a Hosbis Dewi Sant. Roedd tyrfa dda yno i'w croesawu ar ôl iddynt groesi dros y bont i Ynys Môn, ac fe gafodd disgyblion o Ysgol Treffos y fraint o dicio i ffwrdd yr olaf o'r un ar bymtheg gwlad yr oeddynt wedi pasio drwodd ac a oedd wedi eu rhestru ar eu crysau T. Os yr hoffech gefnogi'r tri yna cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Asia to Anglesey Cyclists Return

19.05.19 Cyngerdd Elusennol gan y Stavanger Brass Band a Chôr y Penrhyn

Am 7yh ar Ddydd Sadwrn Mehefin 1af yng Nghadeirlan Bangor bydd Band Pres Stavanger a Chôr y Penrhyn yn perfformio mewn cyngerdd elusennol er budd Cymdeithas Clefyd Motor Niwron a Hopis Dewi Sant.

Mae'n argoeli i fod yn noson dda iawn o adloniant. Mae Band Pres Stavanger o Norwy wedi bod yn fuddugol mewn sawl cystadleuaeth band pres yn Ewrop, ac mae Côr y Penrhyn, gyda'u wreiddiau ym mhentref chwarelyddol Bethesda yn Nyffryn Ogwen, yn enwog am eu perfformiadau graenus sy'n cynnwys hen ffefrynnau a darnau cyfoes.

Cliciwch yma am docynnau sy'n costio £10, neu talwch ar y drws ar y noson.

Cyngerdd Elusennol

14.05.19 Baneri Newydd

Ar Ddydd Gwener Mai 10fed cynhaliwyd stondin wybodaeth yn Llyfrgell Pwllheli ble'r oeddem yn falch o ddadorchuddio ein baneri lliwgar newydd. Ar y baneri gwelwn Sioned Roberts Jones a Roger Sowersby, dau berson sy'n byw gyda CMN yng Ngogledd Orllewin Cymru. Rydym yn ddiolchgar i Sional am wneud baneri mor drawiadol, ac edrychwn ymlaen at eu dangos ymhellach yn ystod y digwyddiadau codi arian sydd ar y gweill yn ystod yr haf.

Cyfarfod Mis Mawrth

10.04.19 Cyfarfod Mis Ebrill

Heddiw, croesawyd Maggie Morris i'n cyfarfod yn Nhy Golchi. Rhoddodd siec o £ 800 i'n Trysorydd, Bill Griffiths, er cof am ei merch annwyl Anwen Gibson o Ddwygyfylchi.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Cyfarfod Mis Ebrill

20.03.19 Cyfarfod Mis Mawrth

Roedd yn bleser croesawu Suzanne Simpson o Ganolfan Walton i'n cyfarfod ym mis Mawrth. Mae Suzanne yn mynd o amgylch yn ymweld â grwpiau a changhennau yn ei swydd fel Ymgynghorydd CMN ar Les Seicolegol a Chymorth Cymdeithasol. Yma gwelir hi'n eistedd yn y rhes flaen gyda Chadeirydd y grŵp Roger Sowersby ar y dde.

Cyfarfod Mis Mawrth

14.02.19 Cystadleuaeth Bysgota yn Ebrill

Yn galw ar bob pysgotwr - dyma gyfle i chi gymryd rhan mewn cystadleuaeth bysgota A chodi arian i'r Gymdeithas CMN!
Dyddiad: Ebrill 13
Lleoliad: Morglawdd Caergybi
Amser: 4yh - 12yb

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i fynd i wefan un o'r noddwyr

Cystadleuaeth Bysgota yn Ebrill

12.02.19 Digwyddiadau Codi Arian Ar Gyfer O Asia i Ynys Môn

Mae O Asia i Ynys Môn wedi trefnu dau ddigwyddiad hwyliog mis nesaf cyn y byddant yn hedfan i Istanbul. Mae'r cyntaf ar Ddydd Sadwrn Mawrth 9fed ble bydd Steve MacVicar, Andy Fowell a Roger Thomas yn beicio o amgylch Ynys Môn ac yn ymweld â phob un o dafarndai'r Bulls sydd ar yr ynys. Mae croeso i chi ymuno a hwy, unai drwy feicio rhan (neu'r cyfan!) o'r ffordd, neu drwy alw yn un o'r tafarndai. Byddant y falch o'ch gweld.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Yr ail ddigwyddiad yw Noson Geltaidd gyda Band y Braich Melyn yng Nghanolfan Biwmares ar nos Wener Mawrth 15fed. Bydd yna gerddoriaeth byw, dawnsio, gwobrau ar y pryd a raffl. Pris mynediad yw £10.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Asia to Anglesey

11.02.19 O Asia i Ynys Môn

Ar Fawrth 28ain bydd Steve MacVicar, Andy Fowell a Roger Thomas yn hedfan i Istanbul yn Nhwrci ac wedyn yn treulio wyth wythnos yn beicio adref ar draws Ewrop i Ynys Môn. Eu nod yw codi £10,000 i'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron a £10,000 tuag at Hosbis Dewi Sant yng Nghaergybi. Dros ddau fis byddant yn beicio 5500 cilomedr, yn croesi 14 gwlad ac yn dringo dros 4 cadwyn o fynyddoedd!

Cliciwch ar eu tudalen Facebook am fwy o wybodaeth ac os gallwch plîs rhowch rodd i'w cefnogi.

O Asia i Ynys Môn

08.02.19 Codi Arian ym mis Chwefror

Diolch yn fawr i Pat Jones (Pencampwr Elusen) am roi caniatâd i ni gasglu i Grwp Cefnogi CMN Gogledd Orllewin Cymru yn Tesco Bangor ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 2il. Roedd y cwsmeriaid yn hael iawn ar ddiwrnod oer a rhewllyd ac fe godwyd £992.01! Mae gennym dîm gwych o wirfoddolwyr sy'n haeddu ein canmoliaeth yn arbennig Roger a deithiodd gyda bws i Fangor, ac ymlaen wedyn i Tesco yn ei gadair olwyn, sydd yn dipyn o ffordd! Hefyd, ar Ddydd Llun Chwefror 4ydd fe wnaeth ein stondin yn Ysbyty Gwynedd godi £173.25, sy'n gwneud cyfanswm o £1,165.26p!

DIWEDDARIAD: Ar Ddydd Gwener Chwefror 15fed aeth ein gwirfoddolwyr gweithgar i Tesco Caernarfon ble codwyd £517.62, sy'n dod a chyfanswm Chwefror i £1,682.88! Diolch i bob un ohonoch a gefnogodd ein casglwyr.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Codi Arian ym mis Chwefror

Archif Newyddion - cliciwch yma

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Oherwydd pandemig y Covid-19 mae pob cyfarfod wedi ei atal am gyfnod amhenodol.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2021 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.