MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Newyddion & Digwyddiadau

07.03.22 Codi Arian Wrth Fentro Ar Y Wifren Gyflymaf Yn Y Byd!

Ar Fawrth 1af, trafaeliodd y brawd a chwaer Robert a Michelle Oldham ar gyflymder o dros 100 myw ar y wifren sip yn Chwarel Penrhyn. Y nod oedd codi arian gan fod eu tad, Barry Oldham, yn byw gyda Chlefyd Motor Niwron. Roedd Michelle wedi teithio o Ynys Manaw a Robert wedi dod o Stockport i gymryd rhan yn y sialens ac fe lwyddont i godi £700 i CMN. Da iawn!

Hanner marathon

01.03.22 GWNEWCH NODYN O'R DYDDIAD! "WALK TO D'FEET MND" AR FEHEFIN 18fed 2022

Dewch at eich gilydd efo teuluoedd a ffrindiau (croeso i blant ac anifeiliaid anwes!) i gerdded 2.4 milltir i helpu codi ymwybyddiaeth ac arian tuag at Glefyd Motor Niwron ar Bromenâd Llandudno (taith addas i gadair olwyn). Cofrestru o 10:30yb a cherdded am 11:00yb
Mae mwy o wybodaeth ar gael gan Rachel Ritchie fundraisingmndnewales@gmail.com

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Ffurflen Noddi – cliciwch yma

 

June Walk

24.01.22 Rhannwch Eich Stori

Mae hyn yn gyfle da i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan Glefyd Motor Niwron i ymuno mewn cyfarfod rhithiol er mwyn rhannu eu storiau a’u profiad o gael mynediad i wasanaethau yn The Walton Centre. Mae yna ddau ddyddiad posib, sef ar fore Dydd Mawrth Chwefror 8fed neu ar nos Iau Chwefror 10fed. Mae manylion ar sut i archebu lle ac ymuno yn y cyfarfod ar y poster – cliciwch yma i ddarllen am y cyfarfod rhithiol Healthwatch

Hanner marathon

05.09.21 Rhedeg Yn Hanner Marathon Leeds I Godi Arian

Bore heddiw fe redodd Shaun Holdsworth, Aled Roberts, Euros Rees a Harry Layton yn ras Hanner Marathon Leeds i godi arian i'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron. Hyd hyn maent wedi codi dros £3000 ac mae'r arian yn dal i ddod i mewn. Gwych! Mae pob punt yn cyfrif, a bydd hyn yn cefnogi pobl sy'n byw gyda CMN, eu teuluoedd a’u gofalwyr, yn ogystal ag ariannu a hyrwyddo gwaith ymchwil. Diolch yn fawr iawn.

Hanner marathon

16.03.21 Cefnogaeth Gan Ymwelydd Cysylltiol Yn Ystod Cyfnod Clo

Mae Lynwen Griffiths yn Nyrs Cymunedol sy'n byw ym Mhwllheli. Pan oedd Lynwen yn edrych ar ôl rhywun gyda Chlefyd Motor Niwron yn ei rôl fel Nyrs Gymunedol bu'n holi am gefnogaeth iddynt. Nid oedd Ymwelydd Cysylltiol yn yr ardal ar y pryd a gofynnwyd iddi a'r hoffai wirfoddoli fel un, yn enwedig gan fod prinder mawr o Ymwelwyr Cysylltiol oedd yn siarad Cymraeg. Drwy'r Cyfnod Clo mae Lynwen wedi parhau gyda'i dyletswyddau fel Ymwelydd Cysylltiol yn cefnogi pedwar o bobl drwy wneud galwadau ffôn neu drwy anfon neges destun. Diolch Lynwen.

Lynwen Griffith

19.02.21 Allwch Chi Helpu Gyda Gwaith Ymchwil?

Mae'r astudiaeth yma yn ymchwilio i newidiadau ym meddwl ac iaith mewn Clefyd Motor Neuron (MND) ac mae angen pobl gyda'r clefyd a phobl sydd ddim gyda'r clefyd i gymryd rhan.
Ffocws yr ymchwil yw sut y gallai rhywun gyda MND brofi newid i'w meddwl a'u hymddygiad. Mae angen pobl sy'n byw gyda MND a phobl sydd ddim yn dioddef o'r clefyd hefyd. Bydd y tasgau yn cael eu gwneud dros Skype/Zoom, a bydd unrhyw un sy'n cymryd rhan yn derbyn taleb siopio gwerth £30.
Allwch chi helpu? Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Participants Wanted For Research Study Poster

Archif Newyddion - cliciwch yma

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Oherwydd pandemig y Covid-19 mae pob cyfarfod wedi ei atal am gyfnod amhenodol.

MND Connect - 0808 802 6262

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2022 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.