MNDA-North-West-Wales-Group-Banner-cymraeg

Newyddion & Digwyddiadau

10.04.19 Cyfarfod Mis Ebrill

Heddiw, croesawyd Maggie Morris i'n cyfarfod yn Nhy Golchi. Rhoddodd siec o £ 800 i'n Trysorydd, Bill Griffiths, er cof am ei merch annwyl Anwen Gibson o Ddwygyfylchi.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Cyfarfod Mis Ebrill

01.04.19 Cyngerdd Elusennol gan y Stavanger Brass Band a Chôr y Penrhyn

Am 7yh ar Ddydd Sadwrn Mehefin 1af yng Nghadeirlan Bangor bydd Band Pres Stavanger a Chôr y Penrhyn yn perfformio mewn cyngerdd elusennol er budd Cymdeithas Clefyd Motor Niwron a Hopis Dewi Sant.

Mae'n argoeli i fod yn noson dda iawn o adloniant. Mae Band Pres Stavanger o Norwy wedi bod yn fuddugol mewn sawl cystadleuaeth band pres yn Ewrop, ac mae Côr y Penrhyn, gyda'u wreiddiau ym mhentref chwarelyddol Bethesda yn Nyffryn Ogwen, yn enwog am eu perfformiadau graenus sy'n cynnwys hen ffefrynnau a darnau cyfoes.

Cliciwch yma am docynnau sy'n costio £10

Cyngerdd Elusennol

20.03.19 Cyfarfod Mis Mawrth

Roedd yn bleser croesawu Suzanne Simpson o Ganolfan Walton i'n cyfarfod ym mis Mawrth. Mae Suzanne yn mynd o amgylch yn ymweld â grwpiau a changhennau yn ei swydd fel Ymgynghorydd CMN ar Les Seicolegol a Chymorth Cymdeithasol. Yma gwelir hi'n eistedd yn y rhes flaen gyda Chadeirydd y grŵp Roger Sowersby ar y dde.

Cyfarfod Mis Mawrth

14.02.19 Cystadleuaeth Bysgota yn Ebrill

Yn galw ar bob pysgotwr - dyma gyfle i chi gymryd rhan mewn cystadleuaeth bysgota A chodi arian i'r Gymdeithas CMN!
Dyddiad: Ebrill 13
Lleoliad: Morglawdd Caergybi
Amser: 4yh - 12yb

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cystadleuaeth Bysgota yn Ebrill

12.02.19 Digwyddiadau Codi Arian Ar Gyfer O Asia i Ynys Môn

Mae O Asia i Ynys Môn wedi trefnu dau ddigwyddiad hwyliog mis nesaf cyn y byddant yn hedfan i Istanbul. Mae'r cyntaf ar Ddydd Sadwrn Mawrth 9fed ble bydd Steve MacVicar, Andy Fowell a Roger Thomas yn beicio o amgylch Ynys Môn ac yn ymweld â phob un o dafarndai'r Bulls sydd ar yr ynys. Mae croeso i chi ymuno a hwy, unai drwy feicio rhan (neu'r cyfan!) o'r ffordd, neu drwy alw yn un o'r tafarndai. Byddant y falch o'ch gweld.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Yr ail ddigwyddiad yw Noson Geltaidd gyda Band y Braich Melyn yng Nghanolfan Biwmares ar nos Wener Mawrth 15fed. Bydd yna gerddoriaeth byw, dawnsio, gwobrau ar y pryd a raffl. Pris mynediad yw £10.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Asia to Anglesey

11.02.19 O Asia i Ynys Môn

Ar Fawrth 28ain bydd Steve MacVicar, Andy Fowell a Roger Thomas yn hedfan i Istanbul yn Nhwrci ac wedyn yn treulio wyth wythnos yn beicio adref ar draws Ewrop i Ynys Môn. Eu nod yw codi £10,000 i'r Gymdeithas Clefyd Motor Niwron a £10,000 tuag at Hosbis Dewi Sant yng Nghaergybi. Dros ddau fis byddant yn beicio 5500 cilomedr, yn croesi 14 gwlad ac yn dringo dros 4 cadwyn o fynyddoedd!

Cliciwch ar eu tudalen Facebook am fwy o wybodaeth ac os gallwch plîs rhowch rodd i'w cefnogi.

O Asia i Ynys Môn

08.02.19 Codi Arian ym mis Chwefror

Diolch yn fawr i Pat Jones (Pencampwr Elusen) am roi caniatâd i ni gasglu i Grwp Cefnogi CMN Gogledd Orllewin Cymru yn Tesco Bangor ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 2il. Roedd y cwsmeriaid yn hael iawn ar ddiwrnod oer a rhewllyd ac fe godwyd £992.01! Mae gennym dîm gwych o wirfoddolwyr sy'n haeddu ein canmoliaeth yn arbennig Roger a deithiodd gyda bws i Fangor, ac ymlaen wedyn i Tesco yn ei gadair olwyn, sydd yn dipyn o ffordd! Hefyd, ar Ddydd Llun Chwefror 4ydd fe wnaeth ein stondin yn Ysbyty Gwynedd godi £173.25, sy'n gwneud cyfanswm o £1,165.26p!

DIWEDDARIAD: Ar Ddydd Gwener Chwefror 15fed aeth ein gwirfoddolwyr gweithgar i Tesco Caernarfon ble codwyd £517.62, sy'n dod a chyfanswm Chwefror i £1,682.88! Diolch i bob un ohonoch a gefnogodd ein casglwyr.

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Codi Arian ym mis Chwefror

01.12.18 Pacio Bagiau yn M&S Bangor

Diolch yn fawr i holl gwsmeriaid M&S Bangor a roddodd mor hael a mor barod yn ystod ein digwyddiad pacio baciau ar Ddydd Sadwrn Rhagfyr 1af. Diolch hefyd i'r rheolwr a'r staff am eu croeso cynnes. Daeth cyfanswm y diwrnod i £506.46!

Cliciwch yma am fwy o luniau.

Pacio Bagiau yn M&S Bangor

26.11.18 Cydlynu Gofal CMN Gogledd Cymru – Diweddariad

Fe lansiwyd gwasanaeth Cydlynu Gofal CMN Gogledd Cymru yn Chwefror 2017 pan gychwynnodd Kathryn Lancelotte ac Angela Mitchell weithio fel Cydlynwyr Gofal CMN. Maent yn cael eu cyflogi gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, ac yn cael eu hariannu drwy grant gan Gymdeithas CMN yn dilyn codi arian drwy'r Sialens Bwced Rhew. Roedd y grant yn parhau tan Hydref 2018 gydag ymrwymiad gan y Bwrdd Iechyd i barhau gyda'r ariannu pe bai'r gwasanaeth yn cyrraedd yr amcanion a gytunwyd.

Roedd yr amcanion yma yn cynnwys:

  • darparu gweithiwr allweddol i bobl sy'n byw gyda CMN yng Ngogledd Cymru a'u gofalwyr
  • darparu un man cyswllt i wasanaethau CMN yng Ngogledd Cymru i bobl sydd yn cael eu heffeithio gan CMN yn ogystal â gweithwyr iechyd proffesiynol
  • cefnogi pobl sy'n byw gyda CMN yn ystod cyfnodau mewn ysbytai a lleihau hyd y cyfnodau yma

Llwyddwyd i gyrraedd yr amcanion yma o fewn 13 mis a dechreuwyd y broses i gael cytundeb ar barhau i ariannu'r gwasanaeth ar Fawrth 13 eleni drwy gyflwyniad i'r Bwrdd Iechyd gan Sally Light, Prif Weithredwr Cymdeithas CMN. Yn dilyn sawl cyfarfod anodd arall cafwyd cadarnhad ar Fedi 5ed y bydd y Bwrdd Iechyd yn ariannu'r gwasanaeth yn y dyfodol.

Tra yr ydym yn dathlu parhad y ddwy swydd Cydlynydd Gofal CMN, nid ydym yn fodlonus ac rydym yn cydnabod fod yna fwy y gallwn ei wneud i wella gwasanaethau CMN yng Ngogledd Cymru. Mae Grwp Llywio Cydlynu Gofal CMN yn parhau i gyfarfod ac mae amcanion newydd yn y broses o gael eu cytuno gyda'r Bwrdd Iechyd. Rydym yn ffodus fod y Bwrdd Iechyd yn cydnabod yr arbenigedd a'r wybodaeth o fewn Cymdeithas CMN a'u bod wedi gofyn i Kevin Thomas, Ymgynghorydd Datblygiad Gofal Rhanbarthol, i barhau i fod yn aelod o'r Grwp Llywio Cydlynu Gofal CMN.

Mwy o wybodaeth am Kevin Thomas a Kathryn Lancelotte - cliciwch yma

Cydlynu Gofal CMN Gogledd Cymru

18.10.18 Tudalen JustGiving Newydd

Mae gennym dudalen JustGiving newydd ar gyfer codi arian i'n grwp! Os yr hoffech wneud rhodd er mwyn darparu cefnogaeth i bobl leol gyda MND, eu teuluoedd a'u gofalwyr, yna cliciwch yma.

Diolch o galon.

MND North West Wales Support Group

Archif Newyddion - cliciwch yma

MNDA Support Meeting

Cyfarfod Nesaf

Pa bryd: Dydd Mercher, Mai 15

Donate to MNDA

Rhoddi

JustGiving
Mae gennym dudalen JustGiving ble gallwch wneud rhodd ar-lein - cliciwch yma

 

© 2019 Cymdeithas Clefyd Motor Niwron Gogledd Orllewin Cymru. Cedwir pob hawl. Gwefan wedi'i Dylunio a'i Noddi gan Delwedd.